FOI Ranking

FOI SUB-NATIONAL RANKING 2022

Exercising your right to Know

Akwa Ibom State 2022 Ranking
Ekiti State 2022 Ranking
Adamawa State 2022 Ranking